Please bring me to /
Xin mang tôi đến

Hotel Camellia
So 16A, ngo 10 D Trang an
Ninh Binh
Tel: +84 229 6333336
mobile: +84 915 518 333

How much will it cost? /
nó có giá bao nhiêu?